جنگ کوچی ها و هزاره ها ، بزرگترین دست آورد کرزی .آنچه من شاهد آن بودم ، جسد نو جوان هزاره ی بود که بالای کراچی بار کشی گزاشته شده و توسط دوتن از جوان هزاره کشان کشان از پل خشک دشت برچی تا به چهار راهی شهید مزاری و کوته سنگی کشیده میشد .

هنوز دود خانه های سوخته کجاب و دایمیر داد خاموش نشده ، دود برچی بر هوای دموکراسی و حقوق بشر جامعه مدنی قانون سالاری و... کرزی و حامیان خارجی آن بلند شد .

به گفته بی بی سی مدت 40 روز می شود که بین مردم اهالی منطقه و کوچی ها مناقشه لفظی بخاطر زمین های دولتی ادامه داشت . اما در اوائل مروز جمعه 22 اسد این مناقشه لفظی به مناقشه فزیکی تبدیل شد . به گفته شاهدان عینی کوچی های که دولت حق زنده گی و داشتن زمین را به او نمی دهد چرا حق داشتن اسلحه را داده ؟ چنانچه در شروع ، کوچی ها از خیمه هایشان اسلحه کشیده و 13 تن از هزاره های که برای حل قضیه در پیش روی خیمه های شان امده بودند را اسیر می گیرند و دو تن دیگر که قصد فرار را داشتند توسط همان کوچی های کشته می شود . تعداد مردم دیگری که برای دعا بر سر مقبره های دوستان شان رفته بودند با مشاهده این اوضاع دست به اعتراض می زنند و با سنگ ، بیل و کلنگی بطرف خیمه های کوچی ها هجوم میبرند . به مدت 30 دقیقه بین طرفین درگیری صورت می گیرد . کوچی های مسلح اُسرا را با خود گرفته و دو خیمه شانرا نیز خود شان آتش زده و فرار می کنند . در همان زمان نیرو های امنیتی پولیس و اردوی ملی جای کوچی ها را پر کرده و به طرف مردم بجای کوچی ها شلیک می کنند و سه تن دیگر از مردم در اسر فیر های هوایی زمینی نیرو های امنیتی پولیس کشته می شود .

ساعت 01:00 بعد از ظهر :

دوجوان شهید توسط مردم از دامنه کوه (محل واقعه جنگ ) به پل خشک دشت برچی انتقال داده می شود .
تعدادی از جوانان و نو جوانان هزاره تا مشاهده به اجساد عصبانی شده و به پوسته منیتی پولیس در پل خشک حمله می برند و پوسته مرتوطه را به آتش می کشند وبه افراد پولیس اسیبی نمیرسانند . افراد پولیس فرارمیکنند .
تعداد معترضین که هر لحظه به مجموعه شان افزوده تر می شود تصمیم می گیرند تا شهدا را به دولت و مردم نشان دهند روی این اصل به طرف جاده شهید مزاری و چهار راهی شهید مزاری در حرکت می شوند . در بین راه هر قدمی که پیش میایند تعداد انها بیشتر و بیشتر می شود . تعداد نو جوان خون گرم وقتی میبیند که نه دولتی دارند و نه رهبری و نه رهروی دست به اعتراضات خشونت بار میزنند و هر چه عکس های کاندیدان در اطراف جاده شهید مزاری بود را پاره کرده و یا به اتش می کشند . تعداد عکس های که در اطراف جاده نصب شده بود تمام از قوم هزاره و مربوط به همان مردم بود .

ساعت 00 : 05 بعد از ظهر :

معترضین به سه دسته تقسیم شده بودند .
دسته اول در این جا بنده هم شاهد ان بودم تعدادی از جوانان و نو جوانان در اطراف حوزه 13 امنیتی پولیس جمع شده بودند و هر لحظه کوشش میکردند تا به حوزه داخل شوند ولی با فیر های که توسط نیرو های پولیس صورت می گرفتم مردم را پراگنده می کرد .
دسته دوم از مردم در اطراف چهار راهی شهید مزاری جمع شده بودند و خود چوک در کنترول نیرو های پولیس و اردوی ملی قرار داشت و هر از چند گاهی به طرف مردم شلیک میکردند .
و دسته دوم در چوک کوته سنگی و کوچه حلبی سازی قرار داشتند .
جاده ها از هر طرف مصدود شده بودند . دشت برچی به محاصره نیرو های امنیتی قرار داشت .

ساعت 30 : 06 شام :

تعداد کشته شده گان به 15 نفر رسیده بود و تعداد زخمی ها هم به بیش از 30 نفر گفته می شود .
البته بنده هم شاهد بودم ساعت 30 :06 شام یک زخمی توسط یک موتر کرولا از سمت گولایی دواخانه امد و از پیش روی من که در سر کوچه سر کاریز بودم عبور کرد و به طرف چهار راهی شهید رفت .

تا خبر های بعدی منتظر باشید........................